Komunikat po spotkaniu

W dniu 13 maja 2017 roku, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, przy Al. Niepodległości 2 w Poznaniu, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele rzemiosła oraz trzech następujących organizacji pozarządowych (w kolejności alfabetycznej):

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie;
 2. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy;
 3. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie.

Uczestnicy spotkania powołali Obywatelską Radę Programową, w składzie (w kolejności alfabetycznej):

 1. Jan Borowski – Warszawa;
 2. Paweł Brandt – Stargard;
 3. Sabina Gatti – Poznań;
 4. Krzysztof Jędrasik – Łódź;
 5. Daniel Maćczak – Stargard;
 6. Paweł Nowosadowski – Stargard;
 7. Jerzy Olejniczak – Poznań;
 8. Dariusz Rymar – Cieszyn;
 9. Maria Tkaczyk – Starogard Gdański;
 10. Włodzimierz Zydorczak – Kościan.

Rada zdecydowała, o kolegialnej formie działania i podejmowania decyzji.

Obywatelska Rada Programowa postanowiła powołać do życia nową obywatelską partię polityczną i przystąpić do opracowania:

 1. Statutu partii;
 2. Programu partii;
 3. Kodeksu Etyki członków partii.

Obywatelska Rada Programowa, na spotkaniu w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, w dniu 13 maja 2017 roku, przyjęła następujące założenia doktryny politycznej nowego ugrupowania politycznego, jako podstawy do konstrukcji Statutu i programu partii.

 1. Nie chcemy zastępować istniejących partii politycznych nową partią, która różni się od dotychczasowych wyłącznie innym przywództwem, z innymi wizjami, które tak samo jak dotychczasowe partie, chce arbitralnie narzucić społeczeństwu.
 2. Chcemy zmienić istotę systemu politycznego kraju. Chcemy zaproponować model, który będzie wzorcem dla innych krajów i wprowadzić go w drodze pokojowej, parlamentarnej rewolucji.
 1. Chcemy powołać nową partię, aby oddać faktyczną władzę Obywatelom, poprzez stworzenie skutecznych mechanizmów demokracji bezpośredniej, takich jak wiążące referendum przeprowadzane obligatoryjnie na wniosek określonej liczby osób. To obywatele, a nie politycy, powinni decydować, jakie chcą mieć Państwo i na jakich zasadach oparte.
 1. Chcemy radykalnie zerwać z modelem partii wodzowskich, w których członkowie partii nie mają żadnego wpływu na jej politykę, program i na bieżące decyzje. Powołamy Radę Krajową działającą kolegialnie, bez lidera, prezesów i zarządów, w której decyzje będą podejmowane większością głosów. Nie będzie zarządów terenowych, lecz kolegialne rady.
 2. Chcemy doprowadzić do odnowy moralnej polskiej polityki. Chcemy przywrócić sens i godność takim pojęciom jak polityk, polityka i partia polityczna, które dziś są synonimem zaściankowości i prostactwa, zacietrzewienia i zaślepienia, nietolerancji, nienawiści i agresji, bylejakości, nieudolności i niekompetencji.
 3. Chcemy budować nasz program, struktury i zasady działania, odwołując się do takich wartości, jak uczciwość, prawdomówność, praworządność, sprawiedliwość, kultura osobista, tolerancja i szacunek dla innych. Wprowadzimy Kodeks Etyki i usuniemy z naszych szeregów każdego, kto go naruszy.
 4. Podziały na prawicę i lewicę, to podziały XIX-wieczne, służące dzisiaj wyłącznie do skłócania i dzielenia wyborców. Dla nas rzeczywisty podział przebiega według odpowiedzi na pytanie, czy to władza ma kontrolować obywateli, czy obywatele mają kontrolować władzę? Wszystkie kolejne ekipy polityczne stopniowo ograniczały nasze prawa poszerzając zakres swoich przywilejów. Wykształciła się nowa klasa panująca, która zapewniła sobie, uchwalanymi przez siebie przepisami prawa, praktyczną nieusuwalność i całkowitą bezkarność.
 5. My chcemy kontrolować władzę, a władzę oddać Obywatelom, w formach demokracji bezpośredniej. Zaprosimy ekspertów, media i think-tanki do wypracowania modelu skutecznej kontroli społecznej nad władzą. Wypracujemy i wdrożymy model demokracji bezpośredniej, który będzie wzorcem dla świata. Świat wymaga radykalnych zmian, wymaga prawdziwej rewolucji obywatelskiej.
 1. Chcemy podnieść poziom zamożności społeczeństwa, poprzez odblokowanie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, w tym w szczególności poprzez przywrócenie pełni swobód gospodarczych i swobód obywatelskich, w wyniku uproszczenia prawa i w wyniku reformy sądów (prawdziwej, a nie politycznej).
 1. Chcemy wykształcić w Polsce nowoczesną, europejską klasę polityczną, której nie będziemy musieli się już więcej wstydzić. Chcemy wykształcić zawodowych polityków, którzy przestaną straszyć Europę i Świat zaściankowością rodem ze średniowiecznego skansenu, a którzy będą potrafili godnie reprezentować cywilizowaną, wykształconą, kulturalną, nowoczesną, przyjazną, otwartą, liberalną, demokratyczną, światłą i postępową Polskę. Powołamy Akademię Kultury i Sztuki Politycznej, w której wykształcimy młodych ludzi i przygotujemy ich do pełnienia zawodu polityka, w duchu służby społeczeństwu. Chcemy być wzorem dla innych krajów, a nie pośmiewiskiem dla całego świata.
 2. Chcemy, aby jak najszybciej skończył się czas nieudolności i niekompetencji maskowanej butą, zarozumiałością i pogardą dla inaczej myślących, czas okłamywania i oszukiwania wyborców, traktowania obywateli jak ludzi o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych, defraudowania i marnotrawienia pieniędzy publicznych, łamania i naginania prawa, skłócania ludzi i dzielenia ich na lepszych i gorszych, czy obsadzania stanowisk ludźmi niekompetentnymi z nadania politycznego.
 3. Odwołujemy się do wszystkich, a w szczególności do tych obywateli naszego kraju, którzy nie uczestniczą w wyborach uznając, że niczego nie są w stanie zmienić. Razem i solidarnie możemy pokazać siłę i determinację społeczeństwa obywatelskiego, które domaga się przywrócenia należnych mu praw i wolności, a ograniczenia przywilejów i bezkarności polityków i urzędników. Odwołujemy się do tych, którym bliskie są ideały społeczeństwa obywatelskiego, którzy:

– nie chcą być dalej ogłupiani i oszukiwani przez cynicznych polityków, ze wszystkich bez wyjątku partii politycznych,

– chcą przystąpić do koalicji rozumu, aby powstrzymać zalewającą nas ze wszystkich stron falę głupoty, niekompetencji i populizmu,

– chcą odsunąć od władzy całą obecną tzw. „klasę polityczną” i pokazać politykom czerwoną kartkę.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i wszystkich obywateli, którym nie jest obojętny los ich kraju oraz przyszłość ich dzieci, do współpracy. Musimy wziąć nasze sprawy we własne ręce. Bezczynnym przyglądaniem się niczego nie zmienimy. Chęć współpracy prosimy zgłaszać na adres mailowy Stowarzyszenia e-rzemiosło: biuro@e-rzemioslo.eu lub adres mailowy Stowarzyszenia Obywatele Środka: info@obywatelesrodka.pl Odpowiemy na każdego maila.