Powołanie Rady Krajowej Projektu.

Szanowni Państwo.

W przeciągu kilku tygodni chcemy ukonstytuować Radę Krajową Projektu „e-rzemiosło”.

W ramach Projektu zachęcamy do powoływania Samorządów Gospodarczych w gminach i powiatach, które – jeśli zechcą – będą mogły wystawić kandydatów na burmistrzów, wójtów i radnych, pod wspólnym logo „e-rzemiosło” i ze wspólnym programem, lub poprzeć takich kandydatów na burmistrzów, wójtów i radnych, którzy zobowiążą się do realizacji naszego pro-gospodarczego programu. Samorządy Gospodarcze będą organizacyjnie niezależne, nie będzie też żadnych władz nadrzędnych, ani wojewódzkich, ani krajowych. Spoiwem samorządów gospodarczych na obszarze kraju będzie wyłącznie wspólne logo i wspólny program.

Rada Krajowa Projektu nie będzie organem zarządzającym, lecz radą programową. Jej zadaniem będzie opracowanie wspólnego programu oraz wypracowywanie wspólnej strategii działania, we wszystkich sprawach, ważnych dla naszego środowiska Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jeśli regionalne samorządy gospodarcze zechcą w wyborach parlamentarnych wystawić własnych kandydatów na posłów lub senatorów, to Rada Krajowa będzie zatwierdzała program i listy wyborcze.

Zapraszamy wszystkie izby rzemieślnicze, cechy rzemieślnicze i zarejestrowanych uczestników Projektu, a także niezarejestrowanych jeszcze przedsiębiorców, do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady Krajowej.

Aby zgłosić kandydata, należy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, do dnia 10 lutego 2017 roku, przesłać na adres mailowy biuro@e-rzemioslo.eu zdjęcie oraz notkę biograficzną kandydata.

Z poważaniem

Włodzimierz Zydorczak – prezes zarządu Stowarzyszenia e-rzemiosło.