Projekt Kodeksu Etyki

Obywatelska Rada Programowa przedstawia projekt Kodeksu Etyki partii pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska. Prosimy o opinie i uwagi na adres mailowy: biuro@e-rzemioslo.eu lub info@obywatelesrodka.pl

 

Kodeks Etyki członków partii

Obywatelska Rzeczpospolita Polska

 

 1. Preambuła.

 

My Obywatele, zrzeszeni w trzech następujących organizacjach pozarządowych (w kolejności alfabetycznej):

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie;
 2. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy;
 3. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie,

postanawiamy powołać do życia nową obywatelską partię polityczną, pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska i ustanawiamy niniejszy Kodeks Etyki, który będzie obowiązywał jej członków, pracowników i wszystkie osoby związane z partią oraz desygnowane przez partię do pełnienia funkcji publicznych.

 

Chcemy zmienić istotę systemu politycznego kraju. Chcemy doprowadzić do odnowy moralnej polskiej polityki. Chcemy przywrócić sens i godność takim pojęciom jak polityk, polityka i partia polityczna, które dziś są negatywnie odbierane w opinii publicznej, jako synonimy zaściankowości i prostactwa, zacietrzewienia i zaślepienia, nietolerancji, nienawiści i agresji, bylejakości, nieudolności i niekompetencji.

 

Chcemy budować nasz program, struktury i zasady działania, odwołując się do takich wartości, jak uczciwość, prawdomówność, praworządność, sprawiedliwość, kultura osobista, tolerancja i szacunek dla innych. Dlatego wprowadzamy niniejszy Kodeks Etyki i usuniemy z naszych szeregów każdego, kto go naruszy.

 

Chcemy, aby jak najszybciej skończył się czas nieudolności i niekompetencji maskowanej butą, zarozumiałością i pogardą dla inaczej myślących, czas okłamywania i oszukiwania wyborców, traktowania obywateli jak ludzi o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych, defraudowania i marnotrawienia pieniędzy publicznych, łamania i naginania prawa, skłócania ludzi i dzielenia ich na lepszych i gorszych, czy obsadzania stanowisk ludźmi niekompetentnymi z nadania politycznego.

 

Chcemy wykształcić w Polsce nowoczesną, europejską klasę polityczną, której nie będziemy musieli się już więcej wstydzić. Chcemy być wzorem dla innych krajów, a nie pośmiewiskiem dla całego świata.

 

 1. Zasady ogólne.

 

 1. Kodeks Etyki określa wartości etyczne, które są i będą przestrzegane przez członków i pracowników partii politycznej pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska, dalej zwanej ORP, w relacjach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 2. Etyka jest podstawowym elementem działalności statutowej ORP. Działając, jako całkowicie zintegrowana organizacja, pragniemy zagwarantować wszystkim obywatelom, instytucjom państwowym, innym organizacjom pozarządowym i partiom politycznym, pewność przestrzegania etyki przez członków i pracowników ORP.
 3. Niniejszy Kodeks zawiera zasady etyki, które bezwzględnie obowiązują wszystkich członków i pracowników ORP. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji tych zasad, lub odnoszące się do sposobu rozwiązania niejasnych sytuacji, które nie zostały opisane w Kodeksie, należy wyjaśnić z członkami Komisji Etyki.
 4. Członkowie partii Obywatelska Rzeczpospolita Polska, zobowiązują się do przestrzegania w całej rozciągłości obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Stosowanie Kodeksu Etyki, w żadnym przypadku nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa obowiązujących w Polsce, lub innym kraju, w którym przebywa członek lub pracownik ORP.

 

 • Obowiązki.

 

 1. Członkom, pracownikom i przedstawicielom ORP, w wypowiedziach publicznych, związanych z pełnieniem funkcji publicznych (czyli funkcji partyjnych, administracyjnych, samorządowych, parlamentarnych lub rządowych), nie wolno:

– kłamać;

– obrażać rozmówców;

– głosić własnych przekonań religijnych, ideologicznych lub światopoglądowych.

 1. Wszyscy członkowie i pracownicy ORP mają obowiązek:
  1. Dawać przykład przejrzystości w działaniach, które wykonują w zakresie swoich kompetencji i zgodnie ze swoim poziomem odpowiedzialności.
  2. Tworzyć warunki pracy i zarządzania w oparciu o etykę, uczciwość i szczerość postępowania.
  3. Prowadzić i wymagać od wszystkich dyrektorów, kadry kierowniczej, pracowników i współpracowników, świadczenia pracy z zaangażowaniem i wysokimi standardami uczciwości.
  4. Działać z poszanowaniem i przestrzeganiem przepisów prawa.
  5. Wykonywać prace zespołowe, ukierunkowane na dobro obywateli, skupiając się na pozytywnych wynikach, przy zachowaniu wszelkich zasad etyki.

 

 1. Deklaracja wartości ORP.

 

Wszyscy członkowie i pracownicy ORP oraz osoby reprezentujące partię lub desygnowane przez partię do pełnienia funkcji publicznych, muszą przestrzegać i respektować poniższe wartości.

 

 1. Uczciwość. Oznacza w szczególności zakaz:
  1. relatywizowania przepisów prawa dla uzasadnienia swojego postępowania lub poglądów;
  2. zachowań hedonistycznych, polegających na pławieniu się w luksusie i prowadzeniu wystawnego życia za pieniądze podatników, na przykład używanie samochodów służbowych z kierowcą do wyjazdów prywatnych czy też zamawianie w czasie służbowych posiłków, spożywanych na koszt podatnika, wykwintnych i wyszukanych potraw oraz drogich win i trunków;
  3. postaw oportunistycznych, przejawiających się w rezygnacji ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, skutkujących wybieraniem zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne;
  4. postaw konformistycznych, przejawiających się w podporządkowaniu się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w innej grupie społecznej;
  5. koniunkturalizmu, przejawiającego się w przedkładaniu interesu własnego ponad interes publiczny i dobro ogółu;
  6. składania obietnic bez pokrycia, w szczególności wyborczych;
  7. przekupywania innych nierealnymi zapewnieniami;
  8. zmiany barw klubowych i przynależności partyjnej w trakcie kadencji;
  9. prezentowania postaw i zachowań, które są uznawane za nieuczciwe nie tylko z punktu widzenia obowiązującego prawa, ale także takich, które są uznawane za nieuczciwe w odczuciu społecznym, choć formalnie prawa nie naruszają.
 2. Wiarygodność. Oznacza absolutny obowiązek wywiązywania się ze składanych deklaracji, zapewnień i obietnic wyborczych.
 3. Prawdomówność. Oznacza bezwzględny zakaz kłamania w wypowiedziach publicznych, w zakresie spraw prywatnych, publicznych lub programowych.
 4. Sprawiedliwość. Oznacza przestrzeganie zasad sprawiedliwego traktowania i oceniania współpracowników, obywateli i przeciwników politycznych.
 5. Praworządność. Oznacza rygorystyczne przestrzeganie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
 6. Moralność. Oznacza, że członkom i pracownikom ORP nie wolno stosować zasad podwójnej moralności, ani też dopuszczać się czynów uznawanych w powszechnym odbiorze społecznym jako niemoralne, nawet jeśli nie stanowią one naruszenia obowiązującego prawa, na przykład takich jak nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych, rozliczanie kosztów przejazdu innym środkiem lokomocji niż faktycznie użyty, czy zatrudnianie członków najbliższej rodziny w biurach poselskich lub spółkach Skarbu Państwa.
 7. Obiektywizm. Oznacza zakaz relatywizowania pojęć dla usprawiedliwienia swoich działań lub poglądów.
 8. Odpowiedzialność. Oznacza obowiązek dotrzymania danego słowa, zakaz składania nierealnych obietnic, konieczność ponoszenia konsekwencji swoich słów i czynów.
 9. Solidarność. Oznacza obowiązek pomocy wszystkim pokrzywdzonym i potrzebującym wsparcia.
 10. Kultura osobista. Oznacza zakaz zachowań uznawanych w odbiorze społecznym za niegrzeczne, aroganckie, obłudne, prostackie, nietolerancyjne i agresywne.

 

 1. Standardy postępowania.

 

W relacjach pomiędzy władzami i członkami, dyrektorami i pracownikami, a także w relacjach ze współpracownikami, organami państwowymi, instytucjami i organizacjami wszelkiego rodzaju, jak również w relacjach ze wszystkimi obywatelami, którzy mają jakikolwiek kontakt z ORP, należy stosować następujące zasady.

 

 1. Członkowie władz partii winni dążyć do realizacji zadań, postawionych im na Kongresie, zgodnie ze Statutem ORP i Kodeksem Etyki. Wszystkie osoby pełniące funkcje we władzach ORP powinny przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, roczną deklarację podatkową i zaświadczenie o niekaralności.
 2. Członkowie ORP winni realizować i propagować zdrowe i etyczne relacje z obywatelami, przekazując w formie przejrzystej i uczciwej założenia programowe ORP, spełniać składane obietnice, informować o zasadach funkcjonowania ORP na najbliższą przyszłość oraz o projektach długoterminowych, zachęcać do wspólnego uczestnictwa, pozyskiwania nowych członków i sympatyków, wyłącznie w oparciu o rzetelne i uczciwe informacje.
 3. Pracownicy ORP są zobowiązani do koleżeńskiego i życzliwego traktowania swoich współpracowników oraz do przestrzegania zasad porządku, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Wszyscy powinni zapewniać miłą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy, opartą na wzajemnym szacunku i godnym traktowaniu.
 4. Decyzje o zatrudnieniu będą podejmowane w otwartych procedurach konkursowych, w których oceniane są umiejętności, wykształcenie i doświadczenie kandydata, a odrzucana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, przekonania polityczne lub stan cywilny.
 5. Członkowie i pracownicy ORP nie będą przyjmowali nigdy żadnych korzyści osobistych, w formie dóbr materialnych, usług, rekompensaty finansowej, lub w innej formie, od jakiegokolwiek obywatela, instytucji, firmy czy też pośrednika. Dopuszczalne jest dawanie i otrzymywanie prezentów promocyjnych lub okolicznościowych, będących tradycją w Polsce, np. wiązanki kwiatów lub czekoladek.
 6. Wszyscy członkowie ORP będą upowszechniać w społeczeństwie zasady panujące w partii.
 7. Jakiekolwiek porozumienie zawarte w imieniu ORP, z naruszeniem zasad uczciwości, przejrzystości lub z podejrzeniem  nieczystych intencji, może być anulowane przez Zarząd Krajowy ORP.

 

 1. Konflikt interesów.

 

 1. Członkowie oraz pracownicy partii, jak również członkowie władz ORP, nie mogą podejmować działań lub decyzji w sprawach, w których występuje konflikt między ich osobistymi interesami, a szeroko rozumianym interesem publicznym.
 2. Konieczność podejmowania decyzji w obszarze potencjalnego konfliktu interesów, musi zostać zgłoszona do Komisji Rewizyjnej, która musi przekazać swoją opinię w tej sprawie Zarządowi Krajowemu ORP, w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.

 

 • Generowanie, zarządzanie i wykorzystanie informacji.

 

 1. Władze ORP i jej pracownicy regularnie przygotowują raporty księgowe, prawne, finansowe, opinie, rezolucje, oświadczenia i inne dokumenty, dotyczące działalności ORP. Kodeks Etyki wymaga, aby były one rzetelne i uczciwie przygotowane, zgodnie ze stanem faktycznym i zawodowym obiektywizmem.
 2. Wszelkie dokumenty oznaczone adnotacją „do użytku wewnętrznego” są własnością ORP i nie mogą być przekazywane na zewnątrz partii.
 3. Osoby występujące z ORP nie mogą przekazywać informacji otrzymanych w czasie ich członkostwa lub pracy w organizacji.
 4. Niszczenie dokumentów może odbywać się jedynie zgodnie z prawem.
 5. W szczególności należy chronić:
  1. Strategie i cele;
  2. Programy komputerowe i bazy danych;
  3. Listy członków i współpracowników ORP;
  4. Informacje polityczne i sondażowe;
  5. Dokumenty sądowe, umowy i zobowiązania.

 

 • Obowiązki.

 

 1. Wszyscy członkowie i pracownicy ORP mają obowiązek niezwłocznie i w dobrej wierze zgłaszać do Komisji Etyki wszystkie swoje podejrzenia, fakty, zdarzenia, transakcje lub inne nieprawidłowości, dotyczące naruszania zasad etycznych ORP.
 2. Zakazane są jakiekolwiek działania odwetowe wobec osób przekazujących Komisji Rewizyjnej informacje dotyczące naruszania Kodeksu Etyki ORP.

 

 1. Kary.

 

 1. Naruszenie zasad Kodeksu Etyki ORP będzie skutkować upomnieniem, naganą lub usunięciem z szeregów ORP.
 2. O winie i rodzaju zastosowanej kary orzekać będzie Sąd Partyjny, na wniosek Komisji Etyki.

 

Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarządy Stowarzyszeń będących założycielami Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpisy:

 

 1. Stowarzyszenie e-rzemiosło, z siedzibą w Kościanie:

 

 1. Stowarzyszenie Niepokonani 2012, z siedzibą w Legnicy:

 

 1. Stowarzyszenie Obywatele Środka, z siedzibą w Stargardzie: