Jest porozumienie w sprawie ulic

Równanie i utwardzenie ulic Wiśniowej i Czereśniowej w Kościanie zostanie przeprowadzone w tym roku. To efekt ubiegłotygodniowych rozmów pomiędzy władzami miasta, mieszkańcami ulic i prezesem Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

            Ubiegłotygodniowe rozmowy dotyczące ulic były pokłosiem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Rady Gospodarczej „e-rzemiosło” Małych i Średnich przedsiębiorstw Powiatu Kościańskiego. Organizacja wystąpiła w roli mediatora pomiędzy władzami miasta, mieszkańcami i spółką KTBS. Mieszkańcy zwracali uwagę na problemy z dojazdem do posesji i koniecznością utrzymania dróg. Ulice mają nawierzchnię gruntową. Mieszkańcy od lat apelowali do władz miasta o przeprowadzenie na nich niezbędnych robót. W tym miejscu pojawiał się spór pomiędzy miastem i KTBS, dotyczący kwestii własności i statusu dróg. Zdaniem władz miasta ciągi komunikacyjne są własnością spółki, a lokalny samorząd nie ma możliwości inwestowania w nie środków publicznych. Spółka KTBS stoi na stanowisku, że są to drogi publiczne.

            Podczas spotkania mieszkańcy prosili o wypracowanie rozwiązania do czasu zakończenia sporu prawnego, które zwolniłoby ich z konieczności równania dróg na własną rękę.

            W środę o ulicach Wiśniowej i Czereśniowej dyskutowano w Urzędzie Miejskim w Kościanie w kilkuosobowym gronie.

            Wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak krótko podsumowuje spotkanie:

            -Było owocne. Będziemy realizować wypracowane ustalenia.

            Więcej szczegółów zdradza członek Rady Samorządu Gospodarczego „e-rzemiosło” i prezes Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Włodzimierz Zydorczak.

            – Burmistrz Michał Jurga poinformował obecnych na spotkaniu, że władze Kościana  wyasygnują środki finansowe niezbędne do wyrównania i tymczasowego utwardzenia nawierzchni ulic Czereśniowej i Wiśniowej oraz do częściowego choćby ich oświetlenia. Obie ulice znajdą się także w kolejce ulic oczekujących na finalne utwardzenie nawierzchni – mówi Zydorczak. –  Z mieszkańcami zostanie podpisane porozumienie, na podstawie którego mieszkańcy uzgodnią z gminą zakres robót, zlecą miastu ich wykonanie i będą nadzorowali przebieg, zakres i terminową realizację inwestycji. Władze miejskie zobowiązały się do przygotowania inwestycji i jej sfinansowania. Ustalono, że przewidywany termin wykonania tych robót to okres lipca – sierpnia 2017 roku.

            Osobną kwestią jest uregulowanie spraw własnościowych dotyczących gruntów, na których znajdują się drogi. W tym przypadku sporne kwestie nadal będą przedmiotem postępowania sądowego.  (h)